Call for Application in the Youth Digital Entrepreneurship Academy

Call for Application in the Youth Digital Entrepreneurship Academy

Call for Application in the Youth Digital Entrepreneurship Academy

European Center for Minority Issues Kosovo and the Albanian Institute for International Studies within the project "Fostering youth development and employment through a cross- border Digital Entrepreneurship Academy (Y.D.E.A) in Lezha and Prizren "funded by the European Union, opens a call for applications for students at the Digital Entrepreneurship Academy for Youth in Prizren and Lezha.

In a 10-months-training-cycle, in Prizren and Lezha the participants will receive special training services by external experts and local vocational trainers which will help them increase their professional skills in Design and Development of the Website as well as Mobile Application Development. They will be provided with the necessary access to high-end electronic devices and soft-ware packages therein.

The Academy of Digital Entrepreneurship is a 10-month course for youth in Prizren area who are interested in acquiring the fundamentals of computer sciences but also of the most complex programs that enable management and care for one online business. During March-October, the Academy will engage 30 participants who will be trained on the basis of 4 modules prepared by experts and best practitioners of the field in Kosovo and Albania. The Academy will work closely with businesses in the Prizren area in order for most participants to get a job in the area's businesses.

Period: 10 months (March-October)

Content: 4 modules (Introduction to Computer Science, Front-End Developer, Back-End Developer Track, Developer Android App and Business Management)

Participants: 30 students, young people, computer science enthusiasts, etc.

If you want to be part of this academy please fill the application form here

 

Thirrje për pjesëmarrje në Akademinë e sipërmarrjes digjitale

 
Qendra Evropiane për Çështje të Minoriteteve në Kosovë dhe Instituti Shqiptar për Studime Ndërkombëtare në kuadër të projektit " Nxitja e zhvillimit dhe punësimi të të rinjve përmes një Akademi Ndërkufitare për Sipërmarrjen Dixhitale (Y.D.E.A) në Lezhë dhe Prizren" financuar nga Bashkimi Evropian, hap thirrje për aplikim për studentët në Akademinë e sipërmarrjes digjitale për te rinjtë, në Prizren dhe Lezhë.
 

Në një cikël trajnimesh prej 10 muajsh, në Prizren dhe në Lezhë, pjesëmarrësit do të marrin shërbime të posaçme të trajnimit nga ekspertë të jashtëm dhe trajnerë lokalë profesionalë, të cilët do t'i ndihmojnë ata të rrisin aftësitë e tyre profesionale në Dizajnin dhe Zhvillimin e Uebit si dhe Zhvillimin e aplikacioneve. Ata do të pajisen me aksesin e nevojshëm në pajisjet elektronike dhe paketat e softuerit.

Akademia e sipërmarrjes digjitale, është një kurs 10 mujor për të rinj dhe të reja, por jo vetëm, të zonës së Prizrenit të cilët janë të interesuar të marrin bazat e shkencave kompjuterike por dhe të programeve më të ndërlikuara që mundësojnë menaxhimin dhe kujdesjen për një biznes në internet. Në periudhën Mars-Tetor, Akademia do të angazhojë 30 pjesëmarrës të cilët do të trajnohen mbi bazën e 4 moduleve të përgatitur nga ekspert dhe njohësve më të mirë të fushës në Kosove dhe Shqipëri. Akademia do të funksionojë në lidhje të ngushtë me bizneset e zonës së Prizrenit me qëllim që shumica e pjesëmarrësve të fitojë një vend pune në bizneset e zonës.

Periudha: 10 muaj (Mars-Tetor)

Përmbajtja: 4 module (Introduction to Computer Science, Front-End developer, Back-End developer Track, Android App Delveloper si dhe Menaxhim I Biznesit)

Pjesëmarrës: 30 studentë, të rinj, entuziastë të shkencave kompjuterike, etj.

Për t’u bërë pjesë e kësaj Akademie, ju lutem plotësoni formularin e aplikimit ketu

List of videos