Call for application - Expert on Development of the Albanian Teaching Materials

Call for application - Expert on Development of the Albanian Teaching Materials

ECMI Kosovo is now accepting applications for an Expert on Development of the Albanian Teaching Materials to Assist Official Language Acquisition of Albanian Language by Kosovo Civil Servants, funded by OSCE High Commissioner for National Minorities, for a duration of four (4) months. The Expert will be responsible for developing textbooks and workbooks for levels A1, A2 and B1 as well a Teachers’ Manuals for all three levels.

The application shall be submitted to info@ecmikosovo.org by 19 May 2017 at 17:00.

 

ECMI Kosova është duke pranuar aplikacione për një Ekspert i cili do të Zhvilloj Materiale Mësimore të gjuhës shqipe për të Ndihmuar Përvetësimin e Gjuhës Shqipe nga Shërbyesit Civilë të Kosovës, financuar nga Komisioneri i Lartë për Pakica Kombëtare i OSBE-së, me një kohëzgjatje prej katër (4) muaj. Eksperti do të jetë përgjegjës/e për të hartuar tekste mësimore dhe fletoreve ushtrimore për nivelin A1, A2, dhe B1, si dhe një Doracak për Mësuesit për të tri nivelet.

Aplikacioni duhet të dërgohet në info@ecmikosovo.org deri më datën 19 maj 2017 në ora 17:00.

 

ECMI Kosovo je u procesu primanja aplikacija za Stručnjaka za razvoj nastavnog materijala za albanski jezik koji će pomoći u učenju albanskog jezika kosovskim civilnim službenicima. Projekat je finansiran od strane Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a, a stučnjak će biti angažovan u periodu od četiri (4) meseca. Stručnjak će biti odgovoran za izradu udžbenika i radnih zadataka (svesaka) za nivoe A1, A2 i B1, takođe i za priručnike za nastavnike za sva tri nivoa.

Rok za podnošenje aplikacija je 19. maj 2017. na info@ecmikosovo.org 17:00 časova.

For more information please click here.
Për më shumë informata ju lutem klikoni këtu.
Za više informacija, molimo vas kliknite ovde.
 
List of videos