Thirrje per Aplikim / Poziv za prijave

Thirrje per Aplikim / Poziv za prijave

Në kuadër të projektit "Socio-Economic Reintegration for Minority Communities and other Vulnerable Marginalised Groups", projekt ky i financuar nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH GIZ dhe i implementuar nga European Centre For Minority Issues Kosovo (ECMI Kosovo) fton të rinjtë, gratë, grupet e margjinalizuara, minoritetet, personat e riatdhesuar dhe personat potencial për imigrim ilegal të aplikojnë për mundësinë e ndjekjes së trajnimit për Ndërmarrësi dhe përfitimit të pajisjeve/mjeteve të punës, me qëllim të fillimit të biznesit (start-up) dhe po ashtu trajnim për Soft Skills.

Afati i fundit për aplikim është: 30/09/2022

Aplikimin mund ta bëni online duke plotësuar aplikacionin më poshtë.

Për më shumë mund të na kontaktoni në: info@ecmikosova.org

Poziv za prijave

U okviru projekta “Socijalno-ekonomska reintegracija za manjinske zajednice i druge ugrožene marginalizovane grupe“,finansiran od Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GmbH GIZ i sprovodjen od strane Evropskog centra za pitanja manjina Kosova (ECMI Kosova) poziva mlade ljude, žene, marginalizovane grupe, predstavnike manjinskih zajednica, repatrirana lica i osobe koje su potencijalno izložene riziku od ilegalne imigracije da se prijave za priliku da pohađaju obuku za preduzetnike i koristi radne opreme/alata, sa ciljem pokretanja biznisa (start-up) i takođe obuka za meke veštine (Soft Skills).

Rok za prijavu je: 30.09.2022

Možete se prijaviti putem interneta popunjavanjem obrasca za prijavu.

Za više informacija možete nas kontaktirati na: info@ecmikosova.org

List of videos